Family’s Book Festival 2013

familybookfestival Familys Book Festival 2013        สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยในนามของภาคเอกชนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือและการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนและผู้ปกครอง

จึงได้กำหนดจัดงานเทศกาลหนังสือครอบครัวนักอ่าน ครั้งที่2 (Family’s Book Festival 2013)  เพื่อกระตุ้นให้เด็กเยาวชน ตลอดจนผู้ใหญ่ทุกอาชีพตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือ และการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมการอ่าน ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมให้เด็กและเยาวชนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่นิสัยใฝ่เรียนรู้รักการอ่าน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคนในชาติต่อไปในอนาคต

        ภายในงานพบกับร้านจำหน่ายหนังสือเด็ก แบบเรียน หนังสือประกอบการเรียน และสื่อการศึกษาเด็ก  หนังสือทั่วไป หนังสือการ์ตูนและวัยรุ่น  พร้อมกับนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการอบรมสัมมนาทางวิชาการ

วันที่ : 17 – 23 ก.ค. 56

เวลา : 10.00 – 20.00 น.

สถานที่ : ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต

 

 

Comments

comments